Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về thu – chi ngân sách và thị trường tài chính?