Bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao nhất trong năm, điều gì đang chờ đợi nhà đầu tư chứng khoán?