Cổ phiếu xây lắp: Kỳ vọng “đầu tư công” đã được phản ánh vào giá trong khi dòng tiền kinh doanh hầu hết âm nặng