Đầu năm học mới, các doanh nghiệp văn phòng phẩm “nội” đang làm ăn ra sao?