Doanh nghiệp dệt may ‘teo tóp’ cả lợi nhuận và lao động