Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán kinh doanh dây thừng, đều đặn thu về trên dưới 500 tỷ mỗi năm