Doanh nghiệp vận tải xăng dầu có trên 51% vốn Nhà nước chia cổ tức “đều như vắt tranh”, cổ phiếu tăng vọt lập đỉnh mới