Đại hội cổ đông

12/05/2023

BBH ĐHĐCĐBT lần 1 – 2019

06/04/2023

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

01/03/2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ BT năm 2021