CBTT về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần và dẫn tới thay đổi tỷ lệ của các cổ đông theo quy định