CBTT vv miễn nhiệm PTGĐ và chấm dứt HĐLĐ ông Hoàng Lê Hoàng