Gelex hợp tác với Frasers Property Vietnam triển khai các khu công nghiệp