Huy động hơn 23.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ trong tháng 1