Idico rót trăm tỷ đồng thành lập công ty sản xuất điện