Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua