Kinh doanh thép gặp khó, một doanh nghiệp đem tiền đầu tư chứng khoán, “kẹp” nặng với NVL, VIX, IJC…