Kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn chốt ngày trả cổ tức tổng tỷ lệ 70%