Lạm phát gây sóng gió, các nhóm ngành phòng thủ lên ngôi