Sau kiểm toán, OGC chuyển từ lãi sang lỗ: Điều gì đang diễn ra?