Thanh khoản xuống mức thấp nhất gần 6 tháng, bao giờ dòng tiền quay trở lại?