Thiếu vắng doanh nghiệp mới niêm yết, chứng khoán Việt Nam “lặng sóng”