Tổ chức nước ngoài “tạm lỗ” gần trăm tỷ đồng sau 2 ngày làm cổ đông lớn VPD