CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023