Lịch sử

 • Tháng 3/2009

  Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Nhân Việt (tên viết tắt Nhân Việt Capital) được cấp phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng.
 • Tháng 8/2013

  Nhân Việt Capital chuyển đổi thành Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng (tên viết tắt Sao Vàng Capital) và tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.
 • Tháng 08/2017

  Sao Vàng Capital tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.
 • Tháng 08/2018

  Sao Vàng Capital chuyển đổi thành Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge (tên viết tắt Pacific Bridge Capital)