LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ


Quản lý quỹ đầu tư là nghiệp vụ trọng tâm mà Pacific Bridge Capital tập trung nguồn lực triển khai ngay từ khi Công ty được chuyển nhượng sang những cổ đông mới đầy tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Với mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường về hiệu quả mang lại trong dài hạn cho nhà đầu tư, chúng tôi đang xúc tiến thành lập các quỹ đầu tư thành viên tập trung đầu tư vào các lĩnh vực và dự án mà chúng tôi có hiểu biết sâu sắc và có thế mạnh riêng và đã có kế hoạch thành lập quỹ trong tương lai. Thông tin chi tiết các quỹ:
1. Quỹ mở
2. Quỹ thành viên