CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023