CBTT vv ký hợp đồng kiểm toán, báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018