Thay đổi địa điểm Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021