10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Có mã lên 112%