Các quốc gia thành viên IEA đồng ý giải phóng 60 triệu thùng dầu