Chuyên gia: Lãi suất giảm sẽ kích hoạt dòng tiền chảy vào chứng khoán, ba nhóm cổ phiếu có độ “nhạy” sẽ bật tăng mạnh nhất