Cổ phiếu Bệnh viện tim bất ngờ tăng trần trong ngày thị trường chứng khoán giảm sâu