Cổ phiếu thép đua nhau tăng điểm, phút huy hoàng rồi chợt tắt hay khởi đầu cơn “sóng” mới?