Doanh nghiệp lại đua nhau bán tài sản, điều gì đang xảy ra?