CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022