CBTT về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022