Thông báo người được ủy quyền công bố thông tin của công ty QLQ