Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022