Giá đường thế giới lên cao nhất 11 năm, một cổ phiếu mía đường “phá đỉnh” lịch sử