Một tỉnh phía Bắc lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng GRDP cao nhất trong lịch sử