Nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục hồi phục trong năm 2022