Thanh khoản liên tục “mất hút”, vì sao dư nợ margin vẫn tăng trong quý 3?