Thông tin kém tích cực dần qua đi, cơ hội mở ra cho nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn