Bộ Tài chính: Giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, tăng giảm đột biến