Chuỗi dự án khí – điện Lô B tiến thêm một bước quan trọng, triển vọng nào cho các cổ phiếu dầu khí?