Cổ phiếu năng lượng tái tạo nhận hỗ trợ từ chính sách