Cổ phiếu thủy sản đón tín hiệu tích cực từ xuất khẩu