Cổ phiếu nhiệt điện nóng lên nhờ El Nino, điện khí “lên ngôi” cùng Quy hoạch điện VIII