Cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2022