Giá trị cổ phiếu thép trong tay khối ngoại giảm gần 70.000 tỷ đồng từ đầu năm