Hơn 1,8 triệu tài khoản mở mới từ đầu năm: “Nhập môn” đúng thời điểm khó khăn, nhà đầu tư có “chán” chứng khoán?